M21 עיצוב סביבות חינוכיות

עיצוב החלל הנו אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על האווירה. עיצוב נכון יכול להפוך מקום לנעים, מזמין ומרגיע, כזה שנשמח לשלוח אליו את ילדינו.

“האופן בו אנחנו צורכים פנאי הוא ביטוי של מי שאנחנו”.  פרופ’ אווה אילוז

מרכיבים וקווים מנחים לעיצוב סביבות למידה-M21

עיקרון הפרסונאליות – סביבות למידה מותאמות אישית לתלמיד הכוללות מרחבי למידה אישיים, טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים תומכי למידה אישית. כמו כן מעטפת של בית ספר חכם לניטור, התאמה ושיפור הלמידה האישית של כל תלמיד.

עיקרון השיתופיות – סביבות למידה הכוללות מרחבים המזמנים שיתופיות כגון: מרחבים פיסיים לקיום אירועי למידה; מרחבים וירטואליים וטכנולוגיות תומכי למידה שיתופית; מרחבים המאפשרים שיתוף פעולה במסגרות של תלמידים וסגל ההוראה וכלל בעלי העניין של בית הספר.

עיקרון אי-פורמליות – סביבות למידה הפועלות בכל זמן ובכל מקום. הן הכוללות מרחבי למידה בשטחים הציבוריים בבית הספר, מרחבים וירטואליים ורשת חברתית בית ספרית כזירת למידה אי-פורמלית. כמו כן הרחבת מרחבי הלמידה האי-פורמלית במעטפת המקומית והקהילתית של בית הספר.

עיקרון הגלוקליות – סביבות למידה הכוללות טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים התומכים בתרגום זמן אמת ובנוכחות מרחוק כדי לקיים שיח ושיתופי פעולה גלובליים ורב תרבותיים.

עיקרון התמורתיות – סביבות למידה הכוללות מרחבים פיסיים גמישים ומרחבים וירטואליים מדומים ורבודים ליצירת מציאות למידה משתנה, מרחבי אי ודאות ופתרון בעיות, מרחבי מייקריות (עשיינות), יזמות וחדשנות.

עיקרון התכלול – סביבות למידה הכוללות מרחבים פיסיים ווירטואליים ליצירה, אמנות ומלאכה ולהתנסויות חווייתיות המגבשות משמעות אישית. סביבה המאפשרת מפגשים אישיים עם מנטורים ומלווים.

פונקציות וחללי משנה-מענה תכנוני לקיום מגוון פונקציות משתנות

1 .אזור לפעילות עיונית בשילוב אמצעי קצה אישיים.

2 .אזור רך ללמידה א-פורמלית ושהות.

3 .אזור מפגש ועבודה בקבוצות.

4 .אזור מיקוד פרונטלי לתלמידים ומורים מציגים, כולל מסך ומקרן.

5 .אזור הסדנא כמייקר ספייס בו בונים דברים.

6 .אזור הגלריה של הכיתה המשמשת להצגת תוצרים.

7 .אחסון כיתתי ואישי

נתי הוכברג  ומיכל רבינוביץ’

מצגות:

_____________________

  • מצגת עיצוב סביבות חינוכיות:

  • מצגת חדשנות ויזמות בחינוך:

סרטון:

_____________________

גלרייה:

_____________________